Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Το νέο σύστημα μοριοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (με αρ. ΦΕΚ Β΄ 4552/13.12.2019) η υπ' αρ. 696/2019 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ' εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης («Σύστημα Μοριοδότησης»), κατόπιν διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαμε κι εμείς από πλευράς μας.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η βασικότερη αλλαγή μεταξύ του προηγουμένου και του νέου (ισχύοντος) επικαιροποιημένου συστήματος μοριοδότησης έγκειται στη μεθοδολογία προτεραιοποίησης των υποθέσεων.
Υπό το καθεστώς του προηγουμένου συστήματος, η τελική βαθμολογία εξαγόταν βάσει του αθροίσματος σειράς κριτηρίων, ενώ υπό το επικαιροποιημένο σύστημα, η βαθμολογία συνίσταται κατά βάση στο πηλίκο του αντικτύπου μίας ερευνώμενης πρακτικής προς την επίτευξη οικονομίας χρόνου και ανθρωπίνων πόρων υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας της λειτουργίας της Ε.Α.
Επιπλέον, βασική αλλαγή συνιστά η λήψη υπόψη ενός συντελεστή (του επονομαζόμενου «Συντελεστή Επικείμενης Παραγραφής»), ώστε να προωθούνται στη σειρά προτεραιότητας υποθέσεις που αφορούν σε παραβάσεις, των οποίων επίκειται η παραγραφή.
Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως ακολούθως:

ΕΠΑΝΤ 696 2019_ποσοτικοποίηση by Dimitris Temperis on Scribd