Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Συνεργασία Επιτροπής Ανταγωνισμού – ΕΑΑΔΗΣΥ


Η νέα ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά την ακρόασή της πριν λίγους μήνες ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, εξέφρασε την προγραμματική θέση ότι θα ασχοληθεί συστηματικά με τον τομέα των δημόσιων διαγωνισμών, αναπτύσσοντας εργαλεία ελέγχου αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Και πράγματι διαβάζουμε με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) υπέγραψαν στις 9 Οκτωβρίου 2019 πρωτόκολλο συνεργασίας, έχοντας ήδη εντοπίσει πεδίο κοινών δράσεων και συνεργειών, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ευχής έργο οι προσπάθειες των Αρχών να αποδώσουν καρπούς, ώστε να εμπεδωθεί η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στους δημόσιους διαγωνισμούς και οι δημόσιοι φορείς να απολαμβάνουν ως αγοραστές προϊόντων ή/και υπηρεσιών περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές για τα προσφερόμενα είδη.

Αντίπαλοι όμως στην προσπάθεια αυτή δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού, αλλά και οι επίορκοι υπάλληλοι των διαφόρων γραφείων προμηθειών, γι' αυτό καλό θα ήταν το πρωτόκολλο συνεργασίας να διευρυνθεί και με άλλες αρχές, αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς.