Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Η υπ' αρ. 669/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ΑΡΓΟΣ & ΕΥΡΩΠΗ
Κατόπιν συνεδριάσεως στις 11.10.2018 της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με θέμα τη λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής τύπου, για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ από τις επιχειρήσεις ΑΡΓΟΣ ΑΕ και ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις διευθέτησης της διαφοράς, δημοσιεύτηκε στις 2.1.2019 η υπ' αρ. 669/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή, κατόπιν της υποβολής προτάσεων διευθέτησης της διαφοράς από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ, οι οποίες παραδέχτηκαν ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην διαπιστωθείσα σύμπραξη, δέχτηκε τη μείωση των επιβαλλόμενων προστίμων κατά 30%, κάνοντας αποδεκτό το σχετικό αίτημα των εμπλεκόμενων περί αδυναμίας πληρωμής (inability to pay).

Την απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.