Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο των υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 5 Δεκεμβρίου 2016 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν. 703/77 (όπως ίσχυε), ήδη 1 και 2 ν. 3959/2011, και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών. 
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά υλικών και σκευασμάτων για τις παθήσεις των νεφρών ξεκίνησε το 2011, κατόπιν επώνυμης επιστολής αναφορικά με τις τιμές φίλτρων τεχνητού νεφρού από τις εν λόγω εταιρίες. Επιπροσθέτως, η ΓΔΑ διερεύνησε τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, η ΓΔΑ διενέργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλαβε καταθέσεις και απέστειλε σειρά ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις του κλάδου. Η έρευνα της Υπηρεσίας επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων (και το ρόλο της ένωσης αυτών), οι οποίες προμηθεύουν φίλτρα τεχνητού νεφρού με συνθετική μεμβράνη (φίλτρα τεχνητού νεφρού) στα δημόσια νοσοκομεία για τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι πρακτικές που εντοπίσθηκαν σε συνάρτηση με τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού, εκτιμήθηκε ότι συνιστούν σειρά ενεργειών, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα συνολικό σχέδιο νόθευσης του ανταγωνισμού, κατά παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ (αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και τον περιορισμό της διάθεσης προϊόντος). Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.