Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία  για  τη  διευθέτηση  διαφορών  σε υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.