Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για χαλυβουργίες

Αποδοχή δεσµεύσεων από τις µεγαλύτερες εγχώριες χαλυβουργίες σχετικά µε τους όρους συνεργασίας τους στο πλαίσιο της Ένωσης Χαλυβουργιών Ελλάδας (ΕΝΧΕ) – Aπόρριψη λοιπών αιτιάσεων και καταγγελιών αναφορικά µε ενδεχόµενες παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας προϊόντων χάλυβα.

Με την υπ’ αριθ. 614/2015 απόφασή της, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, δυνάµει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις δεσµεύσεις που προτάθηκαν από την «ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (ΕΝΧΕ) και από τις εταιρίες «ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.», «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», προς παύση ενδεχόµενης από µέρους τους παράβασης στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας προϊόντων χάλυβα.

Ειδικότερα, τα µέρη συµφώνησαν να τροποποιήσουν τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας τους στο πλαίσιο της ΕΝΧΕ, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι όποιες τυχόν πληροφορίες ανταλλάσσονται µεταξύ τους (και ακολούθως τυχόν διαχέονται από την ΕΝΧΕ) δεν θα αφορούν σε στρατηγικής φύσης ή άλλου τύπου εµπιστευτικές πληροφορίες που, ενδεχοµένως, θα ευνοούσαν το συντονισµό της εµπορικής τους πολιτικής στην αγορά. Σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης µε τις εν λόγω δεσµεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόµενα στο νόµο πρόστιµα. Περαιτέρω, µε την υπ’ αριθ. 617/2015 απόφασή της, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού έκρινε οµόφωνα ότι δεν προέκυψαν από τη διενεργηθείσα έρευνα επαρκή δεδοµένα που να στοιχειοθετούν συντονισµό της τιµολογιακής πολιτικής των προαναφερόµενων χαλυβουργιών κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων.

Κρίθηκε, επίσης, οµόφωνα ότι δεν στοιχειοθετήθηκε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από µέρους της εταιρίας ΕΒΕΤΑΜ, αφού δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τυχόν καταχρηστικές πρακτικές της στις αγορές εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης προϊόντων χάλυβα. Για τους λόγους αυτούς, απορρίφθηκαν και οι καταγγελίες που είχαν υποβάλει, για επιµέρους σχετικά ζητήµατα, η εταιρία IRON TENCO και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Πηγή: Δελτίο τύπου ΕπΑντ.