Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απορρίπτει καταγγελίες, αλλά δέχεται δεσμεύσεις για τις καπνοβιομηχανίες


Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, την ανάληψη δεσμεύσεων από τις εταιρίες «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», «BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ Α.Ε.», «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», προς παύση ενδεχόμενων παραβάσεων στις αγορές πώλησης βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού.

Ειδικότερα, οι εν λόγω καπνοβιομηχανίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν ή/και να απαλείψουν, κατά περίπτωση, επιμέρους όρους των νέων συμβάσεων συνεργασίας τους με επιλεγμένους διανομείς, προκειμένου να άρουν τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι οι σχετικές αυτές συμβάσεις μπορεί να περιορίζουν υπέρμετρα τις πωλήσεις των διανομέων τους ή/και να επιτρέπουν την πρόσβαση των προμηθευτριών εταιριών σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες ανταγωνιστών τους, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν.703/77 και 101 ΣΛΕΕ.

Οι σχετικές δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τις καπνοβιομηχανίες με βάση τις κείμενες διατάξεις, χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων στην κρινόμενη υπόθεση, καθώς και ότι, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να τους επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα της υπηρεσίας ξεκίνησε μετά από καταγγελίες του «Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών και Προαστείων», του «Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης» και μεμονωμένων πρατηριούχων κατά των προαναφερόμενων καπνοβιομηχανιών (2013-2014), με αφορμή την αναδιάρθρωση του δικτύου διανομής τους στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα και τη συνακόλουθη διακοπή της συνεργασίας τους με τα περισσότερα από τα μέλη του καταγγελλόντων συνδέσμων, τα οποία ήταν μέχρι τότε διανομείς των προϊόντων τους σε επίπεδο χονδρικής.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά τα λοιπά, δεν στοιχειοθετούνται, ούτε και πιθανολογούνται, οι αιτιάσεις των καταγγελλόντων συνδέσμων για παραβάσεις από μέρους των καπνοβιομηχανιών των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (τυχόν αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις ή/και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αναδιάρθρωσης του δικτύου διανομής τους, και οι καταγγελίες τους απορρίφθηκαν.