Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Πρακτική σύναψης μακροχρονίων συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας με πρατηριούχουςΤο αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσμεύσεων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡ Hellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην Shell Hellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL - JETOIL ΑΕ» και «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ», προς παύση πιθανολογούμενων από μέρους τους παραβάσεων στις αγορές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.

Η έρευνα της υπηρεσίας εστιάστηκε στην πρακτική των ως άνω εταιριών εμπορίας να μισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πιθανολογήθηκε ότι οι εν λόγω συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (με την προαναφερόμενη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης) περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και περιορίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77) και 101 ΣΛΕΕ. Προς άρση των πιθανολογούμενων αυτών παραβάσεων, οι εμπλεκόμενες εννέα εταιρίες εμπορίας πρότειναν και δεσμεύτηκαν:


1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια),


2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας, και


3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.


Σημειώνεται ότι οι δεσμεύσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τις εταιρίες εμπορίας με βάση τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011), χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παράβασης στην κρινόμενη υπόθεση, καθώς και ότι, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να τους επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.