Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Πρόταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για απεικόνιση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών της


Πριν λίγες ημέρες καταθέσαμε πρόταση στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως εξετάσει την υιοθέτηση μιας απλούστατης πρακτικής που ακολουθείται από αλλοδαπές αρχές ανταγωνισμού κατά την περαίωση μιας εκάστης υποθέσεως.

Συγκεκριμένα, προτείναμε τη συμπερίληψη στα δελτία τύπου που θα εκδίδει εφεξής η Επιτροπή ενός πίνακα όπου θα απεικονίζονται οι χρόνοι περαίωσης των ενεργειών της ανά υπόθεση προς ενδυνάμωση του έργου της στην ελληνική κοινωνία.
 

Παραθέτουμε αυτούσια την πρότασή μας.

Η Πολιτεία έχει εμπιστευτεί στην Επιτροπή Σας τη μεγάλη ευθύνη του ελέγχου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Το υψηλής αξίας έργο που υλοποιείτε βρίσκεται συχνά υπό αμφισβήτηση από την κοινωνία (διαδίκους, δικηγόρους, ΜΜΕ, πολιτικά κόμματα κλπ.), κυρίως λόγω της καθυστέρησης των διαδικασιών ελέγχου έως και δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής.

Η κριτική που υφίσταται η Επιτροπή τυγχάνει άλλοτε τεκμηριωμένη κι άλλοτε ατεκμηρίωτη, γεγονός που πλήττει αφενός μεν την αξιοπιστία της Επιτροπής αφετέρου την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο θεσμό που υπηρετείτε.

Υπ’ αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να θωρακίσετε την Επιτροπή απέναντι σε κριτικές περί του χρόνου ολοκληρώσεως κάθε υποθέσεως, αλλά και για να εισάγετε μία μέθοδο αυτοδεσμεύσεως της Επιτροπής όσον αφορά τη χρονική διάσταση της λειτουργίας της, θα πρότεινα με σεβασμό όπως εξετάσετε την εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα της κάτωθι απλούστατης πρακτικής που ακολουθεί παγίως η αγγλική επιτροπή ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η αλλοδαπή αρχή (τόσο κατά την προηγούμενη διοικητική της διάκριση σε OFT και Competition Commission όσο και μετά την 1/4/2014 σε Competition and Markets Authority) κάθε φορά που ολοκληρώνει την εξέταση μιας υποθέσεως, εκδίδει σχετικό δελτίο τύπου, όπου καταγράφει σε πίνακα το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της.

Παράδειγμα πρώτο:

Case timetable

First published: March 2013

Milestone
Date
Investigation opened
March 2013 (actual)
Initial investigation: information gathering, including issuance of formal or informal requests and parties’ responses - OFT analysis and review of parties’ responses to information requests
March - June 2013 (actual)
Decision on whether to proceed with investigation or close
July 2013 (actual)
Investigation outcome (issue of Statement of Objections; case closure - see Procedural Guidance (pdf 876kb)
January 2014 (actual)
Period for representations on the Statement of Objections
January-February 2014 (actual)
OFT’s consideration of parties written representations on the Statement of Objections
February 2014 (actual)
Final decision on case outcome (whether there has been an infringement decision)
March 2014 (actual)
Publication of non-confidential version of Decision
Later in 2014 (estimate)

 
Πηγή:

https://www.gov.uk/cma-cases/investigation-into-the-supply-of-healthcare-products

 

Παράδειγμα δεύτερο (από το αρχείο του Office of Fair Trading):

Case timetable

First Published: 16 October 2012

 Milestone
 Date
Investigation opened
MasterCard (December 2005)
Visa (May 2004)
(actual)
Statement of Objections issued in the Visa investigation but withdrawn.
Statement of Objections issued in October 2005 and withdrawn in June 2006.
Investigation, including information gathering (through issuance of formal or informal information requests) and parties' responses to information requests.
From opening of investigations in May 2004 and December 2005 - present
(actual)
- OFT analysis and review of parties' responses to information requests
- Issue of further information requests
- Internal governance processes to decide investigation outcome
From opening of investigations in May 2004 and December 2005 - present.
The
UK (with OFT as the lead department) intervened in the General Court proceedings, appearing at the Court hearing on 8 July 2011. Ongoing review of evidence and market data.
Investigation outcome (issue of Statement of Objections; case closure - see Procedural Guidance)
The OFT has not made any finding of an infringement of competition law and has not issued a Statement of Objections to any of the parties under investigation.
The OFT does not currently expect to issue Statements of Objections (if at all) prior to the handing down of the Court of Justice judgment in the matter of MasterCard's appeal against the European Commission's 2007 infringement decision. However, the OFT reserves the right to do so if it considers it appropriate.Πηγή: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98-current/interchange-fees/


Η παραπάνω πρακτική πέραν του ότι εξυπηρετεί πλήρως την αρχή της διαφάνειας, οπτικοποιεί τις διεξαχθείσες ενέργειες και τους χρόνους υλοποίησής τους προς κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέθοδο αυτοελέγχου της Αρχής σχετικά με τη χρονική διάσταση της δράσης της. Και τούτα, δε, χωρίς καμία αξιόλογη ανάλωση του προσωπικού της Επιτροπής.

Επειδή η αποτελεσματικότητα μιας Αρχής Ανταγωνισμού (όπως και κάθε διοικητικής αρχής επιφορτισμένης με καθήκοντα επιβολής του Νόμου) δεν κρίνεται μονάχα από το αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα των ενεργειών της σε δικαστικό επίπεδο, αλλά κυρίως από το χρόνο επέμβασης και αποκατάστασης της λειτουργίας της αγοράς, ειδάλλως οι αποφάσεις της δεν εμπίπτουν στο πεδίο της φυσικής, αλλά της μεταφυσικής (σε αγορά απονεκρωμένη και σε θύματα μάλλον δικαιωθέντα μετά -οικονομικόν- θάνατον).
 

Για τους λόγους αυτούς

Και όσους ενδεχομένως εντοπίζετε οίκοθεν

Παρακαλώ όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο συμπερίληψης στα δελτία τύπου που θα εκδίδει εφεξής η Επιτροπή Σας ανά υπόθεση ενός πίνακα χρονοδιαγράμματος των ενεργειών της προς ενδυνάμωση του έργου της στην ελληνική κοινωνία.