Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Οδηγός για ενώσεις επιχειρήσεων


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τις ενώσεις επιχειρήσεων για τις υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, εξέδωσε έναν συνοπτικό Οδηγό, στον οποίο παρουσιάζονται με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων οι αναγκαίες κατευθύνσεις όσον αφορά τους βασικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για την αποφυγή ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές.


Για τη λήψη του Οδηγού ακολουθήστε το σύνδεσμο.