Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού παραπέμπει η ΡΑΕ τις καταγγελίες της Attica Group


Σύμφωνα με υποβληθείσες αναφορές της εταιρείας ATTICA GROUP προς τη ΡΑΕ (Σεπτέμβριος 2010 & Μάρτιος 2011), η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΕΛ.ΠΕ.) αποτελεί το μοναδικό προμηθευτή ναυτιλιακού καυσίμου χαμηλού θείου για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καύσιμο το οποίο οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την ATTICA GROUP, αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά των ΕΛ.ΠΕ. η συνεχής αύξηση των τιμών περιθωρίων κέρδους (premia) χωρίς αιτιολόγηση. Όπως αναφέρει στις επιστολές και αναφορές της η ATTICA GROUP, έχει απευθυνθεί σχετικά κατά το παρελθόν στους αρμόδιους Υπουργούς και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με τις ως άνω υποβληθείσες αναφορές της προς τη ΡΑΕ, η ATTICA GROUP ζητά τη λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της, κατ’αυτήν, καταχρηστικής μονοπωλιακής συμπεριφοράς των ΕΛ.ΠΕ. Επίσης, με επιστολή του προς τη ΡΑΕ (Ιανουάριος 2012), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), αναφέρεται σε συναφείς στρεβλώσεις στην αγορά ναυτιλιακών καυσίμων που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζουν τα ΕΛ.ΠΕ.

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια των ανωτέρω, προέβη σε συγκέντρωση και αναλυτική επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τους τύπους, τις διακινούμενες ποσότητες και τις τιμές διάθεσης των εν λόγω τύπων ναυτιλιακού καυσίμου.

Από την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων διαπιστώνονται τα ακόλουθα:


1.Τα ΕΛ.ΠΕ. δεν αποτελούν το μοναδικό προμηθευτή ναυτιλιακού καυσίμου χαμηλού θείου στην ελληνική αγορά.


2.Το μερίδιο αγοράς των ΕΛ.ΠΕ. είναι υψηλό και στις τρεις (3) υποκατηγορίες ναυτιλιακών καυσίμων (δηλ.στο πετρέλαιο χαμηλού θείου, το μαζούτ χαμηλού θείου, και το μαζούτ υψηλού θείου), για όλα τα έτη που εξετάστηκαν (2008, 2009 και 2010). Το μερίδιο αγοράς κυμαίνεται, ανάλογα με τον τύπο καυσίμου, από 60% έως 95%.


3.Σε ότι αφορά την εξέλιξη του ύψους της προσαύξησης (premia) επί της τιμής ex-refinery,κατά την εξεταζόμενη περίοδο(1.1.2008-30.6.2011), από την εξέταση τριών τύπων καυσίμου ναυτιλίας,προκύπτει ότι η προσαύξηση αυτή μεταβλήθηκε και ανοδικά, αλλά και καθοδικά. Η μεταβολή στην προσαύξηση και για τους τρεις τύπους καυσίμου προκύπτει ότι οφείλεται στη μεταβολή του μεταβλητού κόστους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, δεδομένου ότι τόσο το εμπορικό περιθώριο κέρδους,όσο και το σταθερό κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.


Λόγω των υψηλών μεριδίων των ΕΛ.ΠΕ. στη συγκεκριμένη αγορά ναυτιλιακών καυσίμων, αλλά και της σοβαρότητας του θέματος ως προς την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων της υπόθεσης, κρίθηκε σκόπιμη η παραπομπή της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, για περαιτέρω διερεύνηση πιθανής κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, λόγω ενδεχόμενης υπερτιμολόγησης, καθώς η ανάλυση αυτή εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ.


Πηγή: Δελτίο τύπου ΡΑΕ