Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Τα "καθορισμένα κριτήρια" στα συστήματα επιλεκτικής διανομής αυτοκινήτων


Ο κλάδος των αυτοκινήτων, ο οποίος πλήττεται βαρύτατα από την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας μεγάλη πτώση του τζίρου συνεπεία της εξασθενημένης ζήτησης, βρίσκεται ήδη σε καθεστώς αναδιοργάνωσης όσον αφορά τον εξορθολογισμό των δικτύων διανομής.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι ορατός ο κίνδυνος για πολλούς διανομείς να βρεθούν εκτός αγοράς εξαιτίας της άρνησης των προμηθευτριών επιχειρήσεων να τους ορίσουν εξουσιοδοτημένους διανομείς.

Τούτο συνέβη με τη γαλλική επιχείρηση Auto 24, η οποία αποκόπηκε από το δίκτυο διανομής καινούργιων αυτοκινήτων μάρκας Land Rover σε περιοχή της Γαλλίας, έπειτα από καταγγελία της σύμβασης διανομής από την επιχείρηση Jaguar Land Rover France (εισαγωγέας στη Γαλλία καινούργιων οχημάτων και προϊόντων της μάρκας LAND ROVER). Η άρνηση της JLR να ορίσει την Auto 24 ως εξουσιοδοτημένο διανομέα της στηρίχθηκε στον κανόνα του «numerus clausus» που είχε θεσπίσει και ο οποίος προέβλεπε 72 συμβάσεις εξουσιοδοτημένων διανομέων σε 109 περιοχές, οι οποίες περιέχονταν σε πίνακα συμβάσεων και περιοχών στον οποίο δεν συγκαταλέγονταν η περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν η Auto 24.

Η εκτοπισθείσα επιχείρηση στράφηκε στα γαλλικά δικαστήρια αξιώνοντας αποζημίωση για την απώλεια κερδών που θα μπορούσε να αποκομίσει αν είχε οριστεί ως εξουσιοδοτημένος διανομέας. Τόσο όμως σε πρώτο βαθμό όσο και δεύτερο βαθμό τα γαλλικά δικαστήρια απέρριψαν το αίτημα αποκατάστασης της ζημίας με αποτέλεσμα η επιχείρηση να ασκήσει αναίρεση.

Το ανώτατο γαλλικό δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της υποθέσεως, απέστειλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερωτώντας να διευκρινιστεί αν η φράση «καθορισμένα κριτήρια» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του κανονισμού[1] έχει την έννοια ότι ένα σύστημα ποσοτικής επιλεκτικής διανομής, κατά την έννοια του κανονισμού, προκειμένου να τύχει απαλλαγής πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια τα οποία δικαιολογούνται αντικειμενικώς και τα οποία εφαρμόζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους υποψηφίους εξουσιοδοτημένους διανομείς.

Το Δικαστήριο στην προσφάτως εκδοθείσα απόφασή του (υπόθεση C‑158/11), αφού επεσήμανε τη διαφοροποίηση των συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής επιλεκτικής διανομής, έκρινε ότι τα συστήματα ποσοτικής επιλεκτικής διανομής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν είναι αναγκαίο να στηρίζονται σε κριτήρια τα οποία δικαιολογούνται αντικειμενικώς και εφαρμόζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλους τους υποψηφίους εξουσιοδοτημένους διανομείς.

Σημειωτέον ότι ο Κανονισμός 1400/2002 για τις κάθετες συμφωνίες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αγοράζουν, να πωλούν ή να μεταπωλούν καινούργια αυτοκίνητα οχήματα ισχύει κατά παράταση μέχρι την 31 Μαΐου 2013.
[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας