Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε σήμερα την απόφαση ποσοτικοποίησης των κριτηρίων µε βάση τα οποία θα διεξάγεται η κατάταξη των υποθέσεων ενώπιόν της.

Με την υπ’ αριθμ. 539/VIΙ/2012 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3959/2011, ποσοτικοποίησε, κατ’ ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα διερεύνησης των υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού («Γ.Δ.Α.») κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης (εφεξής «Σύστημα Μοριοδότησης»).

Το Σύστημα Μοριοδότησης αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο εσωτερικό χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων (καταγγελιών και αυτεπάγγελτων ερευνών) από τη ΓΔΑ, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με απώτερο στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των σημαντικών στρεβλώσεων στην αγορά, μέσω της συνεκτικής και στοχευμένης εφαρμογής των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το σύστημα αυτό κατατείνει στην περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας προτεραιοποίησης και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (άρθρο 14 παρ. 2, στοιχείο ιε΄ ν. 3959/2011).

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε ήδη καθορίσει, με την προηγούμενη απόφασή της 525/VΙ/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1950/1.9.2011), ύστερα από τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τα κριτήρια της κατά προτεραιότητας εξέτασης των υποθέσεων, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (άρθρου 14 παρ. 2, στοιχείο ιδ΄, περίπτ. αα’ του ν. 3959/2011).

Πηγή: Δελτίο τύπου της ΕΠΑΝΤ.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.