Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παρεμπόδιση έρευνας


Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην υπόθεση παρακώλυσης – παρεµπόδισης έρευνας από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων και την εταιρία Μύλοι Καπλανίδης Α.Ε.

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε απόφασή της, έκρινε οµόφωνα, ότι ο Σύνδεσµος Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων και η εταιρία Μύλοι Καπλανίδης ΑΕ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 703/1977, (ήδη άρθρου 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011) παρεµπόδισαν τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, η οποία ερευνούσε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο των αλεύρων και σιτηρών, να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία και εγκαταστάσεις τους, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, ο Σύνδεσµος Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων, µέσω των ενεργειών και παραλείψεων των εκπροσώπων και προστηθέντων υπαλλήλων του, καθυστέρησε και δυσχέρανε τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία του, ενώ παρείχε ελλιπείς, ανακριβείς και εν τέλει παραπλανητικές πληροφορίες στους εντεταλµένους υπαλλήλους της Γενικής ∆ιεύθυνσης ανταγωνισµού, αναφορικά, ιδίως, µε τη θέση και το χώρο φύλαξης κρίσιµων για την έρευνα εγγράφων, µε άµεση επίπτωση τη διακύβευση της αποτελεσµατικότητας της διενεργούµενης έρευνας. Περαιτέρω, η εταιρία Μύλοι Καπλανίδης ΑΕ, παρεµπόδισε δια των εκπροσώπων και υπαλλήλων της τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της, ιδίως µε την αλλοίωση, µεταφορά εκτός δικτύου (και εν τέλει απόκρυψη) ορισµένων ηλεκτρονικών αρχείων, µε αποτέλεσµα να µην είναι στη διάθεση των εντεταλµένων υπαλλήλων της Γ∆Α κατά τη διενεργούµενη έρευνα και τα επίµαχα αρχεία.

Για τις παραβάσεις τους αυτές η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε µιας από τις ανωτέρω συµπεριφορές, την απαξία και την επίπτωσή της στη διενεργούµενη έρευνα, επέβαλε πρόστιµα στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, τα οποία υπέχουν κατά νόµο υποχρέωση πλήρους αποδοχής του ελέγχου, συνεργασίας και παροχής όλων των ζητούµενων στοιχείων στους ελεγκτές, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ στο Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων και εκατό χιλιάδων (100.000,00) στην εταιρία Μύλοι Καπλανίδης ΑΕ.

Σηµειώνεται, ότι οι συγκεκριµένες κυρώσεις αφορούν µόνο στη συµπεριφορά των εµπλεκόµενων µερών κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου και δεν προδικάζει το αποτέλεσµα της αυτεπάγγελτης έρευνας που διενεργείται για πιθανές αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στον κλάδο των αλεύρων και των σιτηρών.

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι µε πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3959/2011 (άρθρο 233 του ν. 4072/2012) αυστηροποιήθηκαν οι διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις, όπως οι ανωτέρω, της παρακώλυσης επιτόπιων ελέγχων από µέρους των ελεγχοµένων επιχειρήσεων µε δυνατότητα επιβολής προστίµου έως και 1% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον προβλέπονται εφεξής και ποινικές κυρώσεις για τα εµπλεκόµενα φυσικά πρόσωπα (φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών).

Δελτίο Τύπου ΕΠΑΝΤ (14.6.2012)