Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Νέα καταδίκη της Ελλάδας για την υπόθεση των ναυπηγείων


Το Δικαστήριο εξέδωσε χθες καταδικαστική απόφαση στην υπόθεση C‑485/10 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελλάδας για την ανάκτηση ασυμβίβαστων με την κοινή αγορά κρατικών ενισχύσεων προς τα ελληνικά ναυπηγεία).

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης «Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλα τα αναγκαία μέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως 2009/610/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, για τις ενισχύσεις C 16/04 (πρώην NN 29/04, CP 71/02 και CP 133/05) που χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, και παραλείποντας να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 19 της αποφάσεως αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 8, 9 και 11 έως 19 της εν λόγω αποφάσεως».

Ολόκληρη η απόφαση εδώ.