Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Έρευνα για τον καθορισμό των διδάκτρων από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών

Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τον καθορισμό των διδάκτρων από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και με περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.

Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τον καθορισμό των διδάκτρων από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και με περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την 23.7.2012 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υπόθεση που αφορά πρακτικές από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης για τον καθορισμό των διδάκτρων των μελών τους και τη διατήρηση περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της Εισήγησης, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών – με βάση σειρά αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας ή σε άλλα έγγραφά τους – είτε προέβησαν στον καθορισμό των διδάκτρων που χρεώνουν τα μέλη τους (κατώτατη τιμή διδάκτρων, όροι παροχής εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας των μελών τους ρήτρες μη ανταγωνισμού (ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα).

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν προδικάζει την ύπαρξη παράβασης και δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012
Δελτίο Τύπου της ΕΠΑΝΤ