Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Πνευματική ιδιοκτησία: Προστατεύονται οι λειτουργικές δυνατότητες ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και η γλώσσα προγραμματισμού;


Το Δικαστήριο στην υπόθεση C-406/10 έκρινε ότι ούτε οι λειτουργικές δυνατότητες ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ούτε η γλώσσα προγραμματισμού και ο μορφότυπος αρχείων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εκμετάλλευση ορισμένων λειτουργιών του συνιστούν μορφή εκφράσεως και ως εκ τούτου δεν προστατεύονται µε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δικαστήριο η παραδοχή ότι η λειτουργική δυνατότητα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί αυτή καθεαυτή να τύχει προστασίας µε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας θα συνεπαγόταν τη δυνατότητα μονοπωλήσεως των ιδεών εις βάρος της τεχνικής προόδου και της βιομηχανικής αναπτύξεως.

Έτσι, ο αγοραστής μιας αδείας χρήσεως λογισμικού έχει το δικαίωμα να παρατηρεί, να μελετά ή να δοκιμάζει τη λειτουργία του προγράμματος, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του προγράμματος. Κάθε συμβατική ρήτρα η οποία είναι αντίθετη προς το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη. Αφετέρου, ο εντοπισμός των εν λόγω ιδεών και αρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των πράξεων που επιτρέπει η άδεια.

Το Δικαστήριο απεφάνθη ως άνω, ερμηνεύοντας την Οδηγία 91/250/ΕΟΚ για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έπειτα από προδικαστικό ερώτημα που του απηύθυνε δικαστήριο του Η. Βασιλείου.

Πηγή: Δικαστήριο ΕΕ