Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα προς αναζήτηση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό


Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέθεσε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την υλοποίηση του έργου: «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αντικείμενο του έργου θα είναι:

1. Συλλογή και κατανόηση σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου (1-2 μήνες μετά την έναρξη του έργου) :

 • Εξέταση θεσμικού πλαισίου που δυνητικά επηρεάζει τον ανταγωνισμό των ως άνω αναφερομένων κλάδων
 • Συνολική αποτύπωση της κατάστασης του ανταγωνισμού των ως άνω αναφερομένων κλάδων

2. Αρχική ποιοτική ανάλυση του αποτυπωμένου σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανίχνευση σημείων που ενδεχομένως δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας (3-4 μήνες μετά την έναρξη του έργου):

 • Αναγνώριση σημείων που αφορούν έμμεσα ή άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ως άνω αναφερομένων κλάδων
 • Επιλογή σημείων που χρήζουν περαιτέρω εις βάθος ανάλυση

3. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αναγνωρισθέντων σημείων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας (4-5 μήνες μετά την έναρξη του έργου):

 • Αξιολόγηση των προβλημάτων που δημιουργούν στην ανταγωνιστικότητα (όπως π.χ. δημιουργία δυσκολιών εισόδου στην αγορά – entry barriers) και σχετική τεκμηρίωση
 • Ποσοτική εκτίμηση, όπου είναι δυνατό, του οφέλους από την απομάκρυνση των εν λόγω αναγνωρισθέντων σημείων από το θεσμικό πλαίσιο
 • Δημιουργία αναφορών με την ποσοτικοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούν τα σχετικά αναγνωρισθέντα σημείων του θεσμικού πλαισίου
 • Αποτύπωση και αξιολόγηση του σκεπτικού ύπαρξης του εν λόγω σημείων και σύνταξη εναλλακτικών προτάσεων

4. Διατύπωση συστάσεων - προτάσεων επανασχεδιασμού/κατάργησης (μέρους) κανονισμών/θεσμικού πλαισίου (6-7 μήνες μετά την έναρξη του έργου):

 • Αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό του υφιστάμενου κανονισμού/θεσμικού πλαισίου
 • Σύνταξη εναλλακτικών λύσεων για τις αντι-ανταγωνιστικές ρυθμίσεις
 • Παρουσίαση των συστάσεων - προτάσεων

5. Δημοσίευση τελικών κειμένων και περαιτέρω υποστήριξη (7-10 μήνες μετά την έναρξη του έργου):

 • Παρουσίαση της τελικής έκθεσης
 • Ανακοίνωση στον Τύπο και άλλη δημοσιότητα
 • Παροχή βοήθειας στην ερμηνεία σχετικών προτάσεων και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου με στόχο την προετοιμασία για την έκδοση βοηθητικών εγκυκλίων και οδηγιών
 • Παροχή καθοδήγησης και τεχνογνωσίας στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί σε 1 υποέργο. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον ΟΟΣΑ με σύναψη απ΄ ευθείας σύναψη σύμβασης.

Παραδοτέα του Έργου

Στάδιο 1: Συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων σχετικών νόμων και κανονισμών του κάθε τομέα
Στάδιο 2: Συγκέντρωση των βασικών κανονισμών που παρακωλύουν τον ανταγωνισμό σε τομείς και έχουν επιλεγεί για την σε βάθος αξιολόγηση
Στάδιο 3: Εκπόνηση εκθέσεων – αναφορών με τη σε βάθος ανάλυση των επιλεγμένων κανονισμών
Στάδιο 4: Αναθεώρηση των εκθέσεων – αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για το πώς θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός σε κάθε τομέα
Στάδιο 5: Τελική έκθεση για κάθε τομέα

Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου

Η ολοκλήρωση της ανάλυσης και παρουσίαση των συστάσεων – προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε 6 έως 7 μήνες. Η ομάδα έργου του ΟΟΣΑ θα συνεχίσει να συνδράμει τις ελληνικές αρχές για 3 με 4 μήνες ακόμα, προκειμένου να:
• Ολοκληρώσει τις εκθέσεις-αναφορές
• Βοηθήσει με την ερμηνεία των συστάσεων με στόχο την προετοιμασία τυχόν της παρακολούθησης της πολιτικής (δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν προετοιμασία των νομοθετικών κειμένων),
• Παρέχει καθοδήγηση και τεχνογνωσία στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Συνολικά η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 10 μήνες.

Πληρωμή

Για την εκπόνηση του έργου καταβάλλεται στον Οργανισμό αμοιβή ύψους εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (936.468,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).