Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος


Σε συνέχεια άσκησης των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσον αφορά τη διατήρηση ή όχι περιορισμών για επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Η Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της άρσης των περιορισμών οι οποίοι αφορούν στη διατήρηση του καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία καζίνων επί πλοίων σημαίας Ε/Γ πλοίων διεθνών πλόων, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.

Αντιθέτως, η Επιτροπή, διατύπωσε την άποψη ότι συντρέχουν οι προυποθέσεις του ν. 3919/2011 για τη διατήρηση των ακόλουθων περιορισμών / καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας:

α) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών πρέπει να μην ασκεί δραστηριότητες προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και να μην συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες (Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών),

β) ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής πρέπει να μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής),

γ) ο εκμισθωτής θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει να έχει λάβει προηγούμενη διοικητική άδεια που εκδίδεται από το κατά τόπο αρμόδιο Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο, Υπολιμεναρχείο και ισχύει μόνο στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε. Τα είδη των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και ο μέγιστος αριθμός τους πρέπει να κρίνονται από Επιτροπή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής, απαγορεύεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων,

δ) στις λεμβουχικές εργασίες, η Λιμενική Αρχή μπορεί να καθορίζει κάθε μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των λαντζών και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και το χρόνο φυλακής ασφαλείας στους λιμένες αρμοδιότητας της, τις αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για τη διενέργεια των λεμβουχικών εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του λιμένα την περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, καθώς και να απαγορεύει για οποιοδήποτε λόγο την προσέγγιση (αναχώρηση - άφιξη) των λαντζών σε άλλο σημείο του λιμένα, και να καθορίζει υποχρεωτικά δρομολόγια των λαντζών (των λεμβουχικών εργασιών),

ε) στις ρυμουλκικές εργασίες, η Λιμενική Αρχή να μπορεί να καθορίζει την εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας (των ρυμουλκικών εργασιών), και

ζ) στους ναυαγωσώστες να απαιτείται η χορήγηση προηγούμενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Τέλος, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να διατυπώσει γνώμη σε σχέση με το επάγγελμα της «άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) επί πλοίων», προκειμένου να διευκρινισθούν ειδικότερα ζητήματα τα οποία τίθενται εκεί, ιδίως ως προς τη σχέση του νομικού καθεστώτος με τα όσα ισχύουν για το χερσαίο υπαίθριο εμπόριο.

Πηγή: Επιτροπή Ανταγωνισμού