Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Η «χρυσή μετοχή» του ΟΤΕ και ο «χρυσός ζουρλομανδύας» της Ένωσης

Είχαμε αναφερθεί παλαιότερα στην υπόθεση της αποκρατικοποίησης του ΟΤΕ με αφορμή τις συνέπειες του νομοθετικού φραγμού στη διείσδυση του ομίλου Marfin στον ΟΤΕ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης επί του θέματος των προνομίων που χορηγεί στο ελληνικό κράτος ο Ν. 3676/2008, ο οποίος θεσπίστηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή ο παραπάνω νόμος:

α) θεσπίζει ειδικά δικαιώματα για το κράτος, όπως: τη δυνατότητα για το κράτος, ακόμη και ως μέτοχο μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ,

β) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων αρνησικυρίας σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου μιας εταιρείας, και

γ) απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από τη DT και μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου (η οποία ορίζει ότι, σε περίπτωση που αλλάξει ο έλεγχος στην DT και το πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την DT να της επαναπωλήσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ που κατείχε).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή φρονεί ότι οι διατάξεις αυτές δεν συμβιβάζονται με την ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης (άρθρα 63 και 49 της ΣΛΕΕ) και καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τη γνώμη της εντός δύο μηνών.

Σχόλιο

Το 2008, μέσα σε διάστημα 6 μηνών, το ελληνικό κράτος θέσπισε δύο νόμους, το Ν. 3631/2008 και το Ν. 3676/2008, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην ομαλή  διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΟΤΕ, μη συνάδοντας με την ενωσιακή νομοθεσία. Μήπως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άριστοι νομικοί των ευρωπαϊκών θεμάτων; Κάθε άλλο. Οι κυβερνήσεις αδυνατούν να σηκώσουν το πολιτικό βάρος των επιλογών τους και γι’ αυτό προτιμούν να ενδύονται το «χρυσό ζουρλομανδύα» της Ένωσης, βαυκαλίζοντας μέχρι τότε την κομματική πελατεία τους με «χρυσές μετοχές»…