Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Νέος Κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)


Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
 
Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 500.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ο Κανονισμός έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018.