Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

ΣτΕ: Τα όρια στην αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών

Η αυτοδίκαιη εκ του νόμου παράταση της θητείας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών «μέχρι το διορισμό νέων» (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. τελευταίο ν. 3051/2002), είναι ανεκτή μόνον για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις, ενώ μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου η ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση.

Έτσι, έκρινε το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αρ. 1098/2011 απόφαση), αποφαινόμενο ειδικότερα ότι η μη επιλογή των νέων μελών του ΕΣΡ από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και η παράταση της θητείας των παλαιών μελών επί 8 και πλέον μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο κατά τον οποίον θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η εν λόγω παράταση. Υπό τη σκέψη αυτή το ΣτΕ έκανε κατά πλειοψηφία δεκτό το σχετικό λόγο ακύρωσης δεχόμενο ότι το ΕΣΡ έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση υπό μη νόμιμη συγκρότηση.

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα περίπου χρόνο στην Κύπρο ακυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ στις εταιρείες Exxon Mobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Lukoil Cyprus Ltd και Petrolina (Holdings) Public Ltd για το λόγο ακριβώς ότι δεν υπήρχε νόμιμη σύνθεση της Αρχής.