Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Ο νέος Νόμος 4055/2012: Τι ορίζει για τη θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών

Μετά και την απόφαση του ΣτΕ για την παράταση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών ο νομοθέτης έρχεται να ορίσει ρητά πλέον τον εύλογο χρόνο της παράτασης. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του νέου νόμου 4055/2012 για τη δίκαιη δίκη (περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της νομοθεσίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών) προβλέπεται ότι «Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων.

Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι μήνες. Η ανεξάρτητη αρχή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας».