Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Δυσμενέστερες οι κυρώσεις σε όσους δυσχεραίνουν το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Σύμφωνα με το άρθρο 234 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπεται η αύξηση του ανωτάτου ορίου του προστίμου στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και πρόσωπα παρακωλύουν τη διεξαγωγή των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το ανώτατο όριο των 100 χιλ. αυξάνεται στο 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα πρόσωπα που αρνούνται να παρέχουν πληροφορίες ή δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή των ερευνών θα αντιμετωπίζουν επιπλέον ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου ορίζει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 234

Ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011)

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44, επιβάλλεται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, να επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 στο καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.».

2. Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«7. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρούνται:

α) Όποιος παρεμποδίζει ή δυσχεραίνει με οποιονδήποτε τρόπο την διεξαγωγή ερευνών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου από μέρους των κατά το άρθρο 39 αρμοδίων οργάνων, ιδίως με την παρεμβολή προσκομμάτων ή απόκρυψη στοιχείων.

β) Όποιος αρνείται ή δυσχεραίνει την παροχή των κατά το άρθρο 38 πληροφοριών.

γ) Όποιος παρέχει κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 38 και 39, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία.

δ) Όποιος αρνείται, αν και έχει κληθεί για το σκοπό αυτό από εντεταλμένο κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 39, υπάλληλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή άλλο αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο, να προβεί σε ένορκη ή ανωμοτί κατάθεση ενώπιόν του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 39, καθώς και όποιος, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, εν γνώσει καταθέτει ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.».

Σχόλιο

Η ψήφιση των παραπάνω διατάξεων του νομοσχεδίου, οι οποίες ακολουθούν το πρότυπο της διάταξης του άρθρου 23 του Κανονισμού 1/2003, ενισχύει την αποτροπή φαινομένων παρεμπόδισης του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (υψηλότερο εύρος προστίμων, ποινικές κυρώσεις), αντιμετωπίζοντας πλέον με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τις επιβαλλόμενες συνέπειες τόσο την άρνηση παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 38 όσο και την παρακώλυση της διεξαγωγής ερευνών στο πλαίσιο του άρθρου 39.