Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την κατάργηση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων


Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 145/2012 γνωμοδότησή του γνωμοδότησε ομόφωνα ότι όλοι οι περιορισμοί οι οποίοι προϋπήρχαν του Ν. 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011 καταργούνται.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεστεί την εν λόγω κατάργηση κατά τη διαδικασία πρόσβασης και άσκησης στα επαγγέλματα που απελευθερώνονται. Σχετικά με την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων έχει γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ύστερα από αιτήματα των αρμόδιων υπουργείων (ακολουθήστε το σύνδεσμο).