Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Υπέρ της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των γαλακτοπαραγωγών τίθεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Στις 15.2.2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισµού 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Στόχος του Ψηφίσματος είναι να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη των γαλακτοπαραγωγών έναντι των μεταποιητών γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση οι αναγνωρισμένες ενώσεις παραγωγών θα μπορούν να διαπραγματεύονται από κοινού με την γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή, για το σύνολο ή μέρος της παραγωγής των μελών.

Σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις επιτυγχάνεται η συμβατότητα των ρυθμίσεων με τους κανόνες του ανταγωνισμού, καθώς τίθενται όρια στην ποσότητα νωπού γάλακτος που αποτελεί αντικείμενο των εν λόγω διαπραγματεύσεων, προϋποτίθεται η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών κ.α.

Τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως τα γαλακτοκομικά, έχουν βρεθεί από καιρό στο επίκεντρο των προσπαθειών των αρμόδιων αρχών τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό, ώστε αφενός μεν να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ της τιμής του παραγωγού και της τιμής του καταναλωτή αφετέρου δε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του γαλακτοκομικού τομέα, ο οποίος δεν καρπούται δίκαιο τμήμα της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος μέσα στην αλυσίδα εφοδιασμού.