Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Εγκρίθηκε η συγχώνευση Alpha Eurobank


Εγκρίθηκε υπό όρους η συγχώνευση των τραπεζών Alpha και Eurobank με ομόφωνη απόφαση (534/VI/2012) της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε δεσμεύσεις όσον αφορά τις επιμέρους αγορές της αποδοχής καρτών και της πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring).

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου.

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνεδρίασε σήµερα και µε την υπ’ αριθ. 534/VI/2012 οµόφωνη απόφασή της έκανε δεκτό, υπό όρους, το αίτηµα συγχώνευσης των εταιριών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3959/2011. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαµατικής διαδικασίας, στην οποία τα µέρη παρουσίασαν τις θέσεις τους, έκρινε ότι δεν δηµιουργούνται σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό.

Για τις επιµέρους αγορές αποδοχής καρτών και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), για τις οποίες είχαν εκφρασθεί αµφιβολίες ως προς το συµβατό της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού, η Επιτροπή αποδέχθηκε τις κατωτέρω δεσµεύσεις που πρότειναν τα µέρη και έκρινε ότι µε αυτές διασφαλίζονται οι συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.

Ειδικότερα:

1. Για την αγορά αποδοχής καρτών, τα µέρη δεν θα προβούν σε µη διακριτική πρόσβαση/µεταχείριση στην Cardlink (στην οποία και οι δύο εταιρίες είναι µέτοχοι) τρίτων εκκαθαριστριών τραπεζών, έτσι η πρόσβαση στην υπηρεσία δικτύου, οι εκπτώσεις για την εισφορά POS και η τιµολογιακή πολιτική θα γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι µέτοχοι της Cardlink. Αναφορικά µε τις υπηρεσίες επεξεργασίας, τα µέρη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύµατα που συµβάλλονται µε την ανωτέρω εταιρία και θα επιλέγουν όποιον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας επιθυµούν. ∆εσµεύτηκαν επίσης, ότι για διάστηµα δύο ετών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ενηµερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τους προσφερόµενους όρους στους εκάστοτε πελάτες της Cardlink.

2. Για την αγορά πρακτορείας επιχειρηµατικών δεσµεύσεων (factoring) τα µέρη θα αντικαταστήσουν τον 26ο όρο της σύµβασης πρακτορείας της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η δέσµευση του προµηθευτή περιορίζεται σε εκείνες και µόνο τις απαιτήσεις που αποτελούν αντικείµενο της εκάστοτε σύµβασης πρακτορείας.