Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Το νέο πρόγραμμα επιείκειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με την υπ’ αρ. 526/VI/2011 απόφασή της η Ολομέλεια της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζόντιων συμπράξεων (καρτέλ).

Η απόφαση εναρμονίζεται με το μοντέλο του προγράμματος επιείκειας του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού (ECN), αντικαθιστώντας το προηγούμενο πρόγραμμα του 2006, το οποίο δεν τελεσφόρησε. Το ισχύον βελτιωμένο πρόγραμμα επιείκειας επιδιώκει να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ενέχονται σε παράνομες συμπράξεις να συνεργαστούν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ανακάλυψη των καρτέλ με αντάλλαγμα τη χορήγηση απαλλαγής τους ή τη μείωση του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο όσον αφορά τις επιχειρήσεις φτάνει μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα κυμαίνεται από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Πέρα από την επιβολή του διοικητικού αυτού προστίμου τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις καρτελικής φύσεως συμπράξεις αντιμετωπίζουν και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών) και χρηματικές ποινές που αγγίζουν τις εκατόν το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η χορήγηση απαλλαγής ή η μείωση του προστίμου για μια επιχείρηση καταλαμβάνει και λειτουργεί αυτόματα και υπέρ των φυσικών προσώπων που ενήργησαν για λογαριασμό της, εφόσον αυτά συνεργάζονται συνεχώς και πλήρως με την Επιτροπή. Το αντίστροφο δεν ισχύει.
Όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις, η απαλλαγή αίρει το αξιόποινο, ενώ η μείωση του προστίμου θεωρείται ελαφρυντική περίσταση.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή από την επιβολή προστίμου ή μείωση του
προστίμου από περισσότερες της μίας επιχειρήσεις, ενώ από τα φυσικά πρόσωπα γίνονται δεκτές εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα συμμετείχαν στην πιθανολογούμενη παράβαση της ίδιας επιχείρησης.

Επιχείρηση που προέβη σε ενέργειες για να εξαναγκάσει άλλη επιχείρηση να λάβει μέρος στο καρτέλ δεν μπορεί να επωφεληθεί από το ευεργέτημα της απαλλαγής από τα πρόστιμα βάσει του παρόντος Προγράμματος Επιείκειας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που ενήργησαν για λογαριασμό της πρώτης επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα πρόστιμα μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση «αριθμού προτεραιότητας», ώστε να κατοχυρώσουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και να συγκεντρώσουν αργότερα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη λειτουργία του καρτέλ. Η πρόβλεψη αυτή δεν υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα επιείκειας, γεγονός που συνέβαλε στην αποτυχία του.

Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προφορικά τις προβλεπόμενες στην απόφαση δηλώσεις.

Δεν αποτελεί πλέον κώλυμα για την υποβολή αίτησης επιείκειας η συμμετοχή κατά το παρελθόν σε απαγορευμένη σύμπραξη επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενισχύεται ο ρόλος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στον οποίο απευθύνονται οι αιτούντες την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η χορήγηση απαλλαγής από την επιβολή προστίμου ή η μείωση του προστίμου δικαιολογείται εφόσον η αιτούσα επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο συνεργαστεί ουσιαστικά και συμβάλλει αποφασιστικά στην κίνηση διαδικασίας έρευνας ή στον εντοπισμό μιας παράβασης, σύμφωνα με τις πρόσθετες προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση.

Παρακάτω οπτικοποιούμε τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα επιείκειας, παραθέτοντας σχετικό βίντεο που επιμελήθηκε η ολλανδική Επιτροπή Ανταγωνισμού.