Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Πότε εφαρμόζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού στους δημόσιους οργανισμούς


Η Αρχή Ανταγωνισμού της Μ. Βρετανίας (OFT) εξέδωσε ένα πολύ χρήσιμο Οδηγό για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού στους δημόσιους οργανισμούς.

Ποιες δραστηριότητες των δημόσιων οργανισμών ελέγχονται από τη σκοπιά της συμμόρφωσής τους με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία;
Ποια τα κριτήρια για την υπαγωγή τους ή μη στη ρυθμιστική ισχύ του δικαίου του ανταγωνισμού;

Ο Οδηγός περιέχει περιεκτικές απαντήσεις με παραπομπές στην ενωσιακή νομολογία.

Public Bodies and Competition Law