Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Νέα κατώτατα όρια στις δημόσιες προμήθειες εισάγει ο Κανονισμός 1251/2011


Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1251/2011 τροποποιούνται τα κατώτατα όρια (thresholds) της αξίας των συμβάσεων κρατικών προμηθειών, όπως προβλέπονται από τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2012.