Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Η επιλεκτική φορολόγηση των offshore αποτελεί καθεστώς κρατικής ενίσχυσης ασυµβίβαστο µε την κοινή αγορά

Το Δικαστήριο της Ένωσης με την από 15 Νοεµβρίου 2011 απόφασή του (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-106/09 Ρ και C-107/09 Επιτροπή και Ισπανία κατά Government of Gibraltar και Ηνωµένου Βασιλείου) έκρινε ότι το σχέδιο φορολογικής µεταρρυθµίσεως που υπέβαλε το 2002 το Ηνωμένο Βασίλειο στην Επιτροπή, όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του συστήµατος φορολογίας των εταιριών στο Γιβραλτάρ, είναι ουσιαστικώς επιλεκτικό καθόσον χορηγεί επιλεκτικά πλεονεκτήµατα στις εταιρίες offshore και συνεπώς εμπίπτει στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Δικαστήριο εξακριβώνοντας αν το σχεδιασθέν φορολογικό καθεστώς «μπορεί να ευνοήσει ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής έναντι άλλων που τελούν, από πλευράς του σκοπού που επιδιώκεται με το οικείο μέτρο, σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση» (σκέψη 75), έκρινε ότι ο συνδυασμός των φορολογικών βάσεων (φόρος µισθωτών υπηρεσιών και φόρος κατεχοµένων επαγγελµατικών χώρων «business property occupation tax, BPOT») και η προϋπόθεση υπάρξεως κερδών, επί των οποίων το ανώτατο όριο φορολογίας είναι ύψους 15 %, αποκλείει, εκ προοιμίου, από κάθε φορολογία, λόγω ελλείψεως άλλων φορολογικών βάσεων, τις εταιρίες «offshore» λόγω του ότι δεν διαθέτουν υπαλλήλους και επαγγελματικούς χώρους.

Επομένως, βάσει του ότι οι εταιρίες «offshore», οι οποίες αποτελούν ομάδα εταιριών ως προς τις βάσεις επιβολής του φόρου του σχεδίου φορολογικής μεταρρυθμίσεως, δεν εμπίπτουν στη φορολογία, ακριβώς λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της ομάδας αυτής (δεν χρησιμοποιούν υπαλλήλους και δεν κατέχουν επαγγελματικούς χώρους), δύναται να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω εταιρίες απολαύουν επιλεκτικών πλεονεκτημάτων.

Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Πρωτοδικείου και επιβεβαίωσε την απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία κρίνεται ότι το σχέδιο φορολογικής µεταρρυθµίσεως αποτελεί καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, το οποίο δεν µπορεί να εφαρµόσει το Ηνωµένο Βασίλειο.