Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Πότε η ρήτρα απαγόρευσης πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού εξ αντικειμένου

Με την απόφαση C-439/09 (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS κατά Président de l'Autorité de la Concurrence κλπ), το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί αν ορισμένη συμβατική ρήτρα συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού «εξ αντικειμένου», πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το περιεχόμενο των διατάξεών της, οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει, καθώς και το οικονομικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται.
 
Εν προκειμένω το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρήτρα συμβάσεως επιλεκτικής διανομής, η οποία απαγορεύει στους διανομείς της εταιρείας Pierre Fabre Dermo-Cosmétique την πώληση των προϊόντων τους μέσω του διαδικτύου, με τη δικαιολογία την ανάγκη παροχής προσωπικών συμβουλών στον πελάτη και εξασφαλίσεως της προστασίας του έναντι της εσφαλμένης χρήσεως προϊόντων, συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού. Ομοίως, το Δικαστήριο εκτίμησε ότι η αναγκαιότητα διατηρήσεως της εικόνας γοήτρου των προϊόντων της PFDC δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο λόγο για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Μια τέτοια ρήτρα, εξάλλου, η οποία απαγορεύει de facto το διαδίκτυο ως μέσο εμπορίας, έχει τουλάχιστον ως αντικείμενο τον περιορισμό των παθητικών πωλήσεων στους τελικούς χρήστες που επιθυμούν να αγοράσουν ένα προϊόν μέσω του διαδικτύου και βρίσκονται εκτός της φυσικής γεωγραφικής ζώνης ενός μέλους του συστήματος επιλεκτικής διανομής.