Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εμπλακούν τρίτοι στη διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων

Με την απόφαση T-224/10 (Association belge des consommateurs test-achats ASBL κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής) το Γενικό Δικαστήριο διευκρίνισε ότι κατά το δίκαιο της Ένωσης, οι ενώσεις καταναλωτών διαθέτουν διαδικαστικό δικαίωμα, ήτοι το δικαίωμα να τύχουν ακροάσεως, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας της Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο συγκεντρώσεως, υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως δύο προϋποθέσεων:
1) η συγκέντρωση πρέπει να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους τελικούς καταναλωτές και
2) η ένωση πρέπει να έχει πράγματι υποβάλει γραπτή αίτηση ακροάσεως από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάσεως (μετά την τυπική κοινοποίηση της συγκεντρώσεως).