Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

Καταδίκη καρτέλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη

Έπειτα από την από 2009 καταγγελία της επιχείρησης «Βιβλιοπωλεία ΚΟΣΜΟΣ Μαρία Φλωρά ΕΠΕ προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράνομη συμφωνία-καθορισμό τιμών πώλησης στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης, το τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη Συνεδρίασή του την 1/9/2011, αποφάσισε ομόφωνα:

i. Διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 703/77 για καθορισμό εκπτωτικής πολιτικής από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τις επιχειρήσεις ΙΑΝΟΣ Α.Ε., Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,

ii. Υποχρεώνει το ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τις επιχειρήσεις ΙΑΝΟΣ Α.Ε., Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. να παύσουν τις διαπιστωθείσες κατά το ανωτέρω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/77 για καθορισμό εκπτωτικής πολιτικής και να παραλείπουν αυτές στο μέλλον,

iii. Επιβάλει στις ανωτέρω επιχειρήσεις πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77 σχετικά με τον καθορισμό εκπτωτικής πολιτικής, ως ακολούθως:

iv. «ΙΑΝΟΣ Α.Ε.», πρόστιμο ύψους είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα (27.180) ευρώ,

v. «Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.» πρόστιμο ύψους έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών (11.453) ευρώ, και

vi. «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων έντεκα (3.711) ευρώ

vii. Υποχρεώνει το ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

viii. α) Να εκδώσει ανακοίνωση εντός πέντε (5) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, με την οποία θα ανακαλεί το περιεχόμενο των ανωτέρω στο σκεπτικό αναφερόμενων επιστολών και του άρθρου στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ, και στην οποία θα τονίζει ότι στα βιβλία που δεν εμπίπτουν στην ενιαία τιμή βιβλίου (ήτοι τα εισαγόμενα ξενόγλωσσα και στα ελληνόγλωσσα με ημερομηνία έκδοσης/ επανέκδοσης/ ανατύπωσης πέραν της διετίας) είναι δυνατή η χορήγηση έκπτωσης οιουδήποτε ύψους, στα δε βιβλία που εμπίπτουν στην ενιαία τιμή που καθορίζει ο εκδότης ότι είναι δυνατή η χορήγηση έκπτωσης έως και 10%. Να προβεί εντός της ίδιας προθεσμίας σε σχετική δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ, σε μία εφημερίδα με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και σε κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

ix. β) Να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, τις σχετικές κοινοποιήσεις και να προσκομίσει τις σχετικές δημοσιεύσεις στις ανωτέρω εφημερίδες καθώς και πειστήρια αποδοχής της ανακλητικής ανακοίνωσης από τα μέλη του.

x. γ) Να απέχει στο μέλλον από οποιαδήποτε ανακοίνωση ή σύσταση που θα αφορά άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση της εκπτωτικής και εν γένει εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων - μελών του ή και στην παρακίνηση μη μελών του σε αντίστοιχες πρακτικές.

xi. Απειλεί κατά του ανωτέρω συλλόγου και των ανωτέρω επιχειρήσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης συνέχισης ή επανάληψης της κατά το ως άνω σκεπτικό παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/77, χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την παρούσα απόφαση.

Την καταγγέλουσα εταιρεία εκπροσωπήσαμε ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι δικηγόροι Αθηνών Δημήτριος Τεμπέρης και Άγγελος Μορφόπουλος.

Ενόσω εκκρεμεί η δημοσίευση της αποφάσεως, η οποία θα λάβει χώρα όταν ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές εντοπίζονται πρωτίστως από τις δραστηριοποιούμενες στην ίδια αγορά επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, όπου η γνωστή επιχείρηση «Βιβλιοπωλεία Φλωρά», όντας η ίδια παθούσα από τα καρτέλ στην αγορά βιβλίου, εντόπισε στην Θεσσαλονίκη την πρακτική των εμπλεκομένων επιχειρήσεων να καθορίζουν από κοινού την εκπτωτική τους πολιτική εις βάρος των καταναλωτών.

Όσο δραστήρια και αν είναι μια ανεξάρτητη αρχή, ποτέ δεν θα έχει το χρόνο ή τα μέσα να διαπιστώσει όλες τις στρεβλώσεις στις επιμέρους αγορές και να επιβάλει το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Γι’ αυτό, λοιπόν, τα θύματα των παράνομων αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών οφείλουν να δραστηριοποιούνται ατομικά και συλλογικά, καταγγέλλοντας συμφωνίες και ενέργειες που περιορίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, και να μη μηρυκάζουν παθητικά και ανέξοδα τις αγωνίες τους ότι υφίστανται υψηλές τιμές κλπ.

Η ελεύθερη αγορά προϋποθέτει ελεύθερους ενεργούς πολίτες.


Παραθέτουμε και το σχετικό δημοσίευμα της Εφημερίδας "Ναυτεμπορική" (12.10.2011):

Θεσσαλονίκη: Καρτέλ τιμών στα βιβλία
Πρόστιμα, συνολικού ύψους 42.000 ευρώ επέβαλε το αρμόδιο τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε τρία από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά από καταγγελία της επιχείρησης «Βιβλιοπωλεία «Κόσμος Μαρία Φλωρά ΕΠΕ», διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω βιβλιοπωλεία, αλλά και ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΒΘ) είχαν συστήσει καρτέλ για τον καθορισμό των τιμών στα βιβλία. Η ανεξάρτητη αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 27.180 ευρώ στην «Ιανός ΑΕ», 11.453 ευρώ στην «Α. Μαλλιάρης Παιδεία ΑΕ» και 3.711 ευρώ στην «Αθανάσιος Φλώρος και Σία ΟΕ».