Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην πρόσφατη Έκθεσή του με τίτλο «Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία», εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η παραγωγή και διάθεση επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα (Μέρος Α: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Μέρος Β: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Μέρος Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ), προβαίνει σε τεκμηριωμένες διαπιστώσεις για την έκταση του ανταγωνισμού στα εξεταζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα για το επίπεδο του διεξαγόμενου ανά τομέα προϊόντος και υπηρεσίας ανταγωνισμού και τις επιπτώσεις του στην ευημερία των καταναλωτών.

Ακολουθεί η περίληψη των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ