Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

Το Δικαστήριο διασφαλίζει τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων στην περίπτωση της μετάταξης

Στην απόφαση C-108/10 που δημοσιεύθηκε χθες το Δικαστήριο έκρινε ότι η μετάταξη των δημοσίων υπαλλήλων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως της δημόσιας διοίκησης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αποστερούνται της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Οδηγία 77/187.
Αντιθέτως, η νοµοθεσία της Ένωσης σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεως επιχειρήσεως έχει εφαρµογή και στις µετατάξεις του προσωπικού δηµόσιας αρχής κράτους µέλους σε άλλη δηµόσια αρχή. Η µισθολογική ενσωµάτωση των µετατασσόµενων εργαζοµένων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο σύµφωνο µε τον σκοπό που επιδιώκει η νοµοθεσία της Ένωσης, ο οποίος συνίσταται, κατ’ ουσίαν, στο να µην περιέρχονται οι εργαζόµενοι απλώς και µόνο λόγω της µεταβιβάσεως σε δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε αυτήν στην οποία βρίσκονταν προηγουµένως.

Έτσι, το Δικαστήριο έκρινε ότι απαγορεύεται η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που μετατάσσονται, εφόσον η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η προϋπηρεσία τους δεν έχει ληφθεί υπόψη.