Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011

Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και η αρχή ne bis in idem

«Πόσες αρχές ανταγωνισμού στην Ευρώπη μπορούν να επιληφθούν μιας και της αυτής συμπράξεως και να επιβάλουν κυρώσεις κατά των μετεχουσών σ’ αυτήν επιχειρήσεων; ...Στο πλαίσιο του ζητήματος αυτού ανακύπτουν όχι μόνο βασικά προβλήματα οριοθετήσεως των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού, αλλά και λεπτές πτυχές της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση της δίκης ή της ποινικής καταδίκης ενός προσώπου δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη (ne bis in idem)».

Στα ερωτήματα αυτά απαντά η Γενική Εισαγγελέας JULIANE KOKOTT στο πλαίσιο εκδίκασης της υπόθεσης C‑17/10 Toshiba Corporation κ.λπ. με μια πειστική επιχειρηματολογία, η οποία καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

Πρώτον, (σκέψη 91) «οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν χάνουν διαρκώς και οριστικώς την εξουσία τους να εφαρμόζουν το εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού, εάν η Επιτροπή κινήσει διαδικασία προς έκδοση αποφάσεως κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου III του κανονισμού 1/2003. Αντιθέτως, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που κίνησε η Επιτροπή, να αποφανθούν οι ίδιες, εντός των ορίων της απαγορεύσεως δίκης και καταδίκης ενός προσώπου δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη (αρχή ne bis in idem)».

Δεύτερον, (σκέψη 122) «θα πρέπει και κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της έννοιας του idem στο πλαίσιο της απαγορεύσεως της επιβολής διπλής ποινής για την ίδια αξιόποινη πράξη κατά το δίκαιο της Ενώσεως να είναι καθοριστικής σημασίας στο εξής μόνον η ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών (η οποία περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη και την ταυτότητα του παραβάτη… και (σκέψη 133) «Η αρχή ne bis in idem σκοπεί να εμποδίσει να διώκονται και ενδεχομένως να τιμωρούνται πλειστάκις επιχειρήσεις για τις αντίθετες –λόγω αντικειμένου ή λόγω αποτελέσματος– προς τον ανταγωνισμό συνέπειες της συνιστώσας σύμπραξη συμπεριφοράς τους. Δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια να παραμένουν ατιμώρητες οι αντίθετες προς τον ανταγωνισμό συνέπειες της συμπεριφοράς αυτής σε ορισμένο τομέα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Τις Προτάσεις μπορείτε να δείτε εδώ.