Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

OECD: Κώδικας απελευθέρωσης κεφαλαίων 2011

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) εξέδωσε για το 2011 τον "Κώδικα απελευθέρωσης κεφαλαίων" επί τη βάσει κοινά αποδεκτών αρχών των χωρών μελών του οργανισμού.
Οι αρχές της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της λογοδοσίας εφαρμόζονται και στο εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον.

Ένας χρήσιμος Οδηγός για όσες επιχειρήσεις τρίτων χωρών ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας.

OECD Code of Liberalisation of Capital Movements | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management