Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Η ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανταγωνισμό

Εξεδόθη η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συνοψίζονται οι δραστηριότητες της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.
Η Έκθεση ξεκινά µε την επισκόπηση των σηµαντικότερων εξελίξεων στην πολιτική ανταγωνισµού και στην εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμβολή της πολιτικής του ανταγωνισμού στην οικοδόµηση της εσωτερικής αγοράς και στην προστασία της ευημερίας των καταναλωτών.

Η Έκθεση αναφέρεται, επίσης, στις αποφάσεις που λήφθηκαν πέρυσι σχετικά µε τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε στόχο την αντιµετώπιση σοβαρών διαταραχών στις οικονοµίες των κρατών µελών.

Όσον αφορά τις εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο, γίνεται μνεία στους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία, ενώ σχετικά με το καίριο ζήτημα της με ιδιωτική πρωτοβουλία επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων (private enforcement) διατυπώνεται η πρόθεση της Επιτροπής να εγκριθεί σχετική ανακοίνωση για τις συλλογικές προσφυγές εντός του 2011.

Ως αξιοσημείωτα στοιχεία της Εκθέσεως μπορούμε ακόμη να αναφέρουμε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 70 επιχειρήσεις, την έκδοση των δύο πρώτων αποφάσεων διευθέτησης (settlement decisions), την πρώτη αντιµονοπωλιακή απόφαση της Επιτροπής στην αγορά των υγειονοµικών υπηρεσιών, την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ στον τομέα της ενέργειας και την υιοθέτηση 270 αποφάσεων συγκεντρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ολόκληρη την Έκθεση, εδώ.