Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Εν αναμονή έκδοσης Κανονισμού για την ανάκτηση διασυνοριακών οφειλών

Ένα μικρό ιταλικό τυροκομείο εφοδιάζει με μοτσαρέλα ένα εργαστήριο παραγωγής κατεψυγμένης πίτσας στη Γαλλία. Λόγω καθυστερούμενων πληρωμών της γαλλικής εταιρείας, το ιταλικό τυροκομείο παύει να την εφοδιάζει, όμως μένει με χρέη χιλιάδων ευρώ σε απλήρωτους λογαριασμούς. Πώς μπορεί η ιταλική εταιρεία να ανακτήσει το χρέος αυτό; Σήμερα είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Οι απατεώνες μπορούν με ευκολία να μεταφέρουν χρήματα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κρύβοντάς τα σε πολλαπλούς λογαριασμούς που διατηρούν σε διάφορες χώρες. Αλλά και οι πολίτες καθίστανται θύματα όταν προϊόντα που αγοράζουν στο Διαδίκτυο δεν τους παραδίδονται ή όταν ένας γονέας που βρίσκεται στο εξωτερικό δεν καταβάλλει διατροφή. Επί του παρόντος, εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία να επιβάλλει στις τράπεζες την καταβολή χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό πελάτη τους σε έναν πιστωτή. Η κατάσταση που επικρατεί στα 27 κράτη μέλη είναι νομικά περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή. Περίπου 1 εκατ. μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις διασυνοριακές οφειλές, ενώ διαγράφονται χωρίς λόγο χρέη έως 600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη σε χώρες του εξωτερικού. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για μια νέα, πανευρωπαϊκή διαταγή λήψης συντηρητικών μέτρων με σκοπό να διευκολυνθεί η ανάκτηση διασυνοριακών οφειλών, τόσο από πολίτες όσο και από επιχειρήσεις. 

«Σκοπός μου είναι να καταστήσω την ανάκτηση διασυνοριακών οφειλών τόσο απλή όσο είναι η ανάκτηση οφειλών στο εσωτερικό μιας χώρας», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Οι εταιρείες υφίστανται απώλειες που ανέρχονται στο 2,6% περίπου του κύκλου εργασιών τους κάθε χρόνο λόγω επισφαλών απαιτήσεων. Πρόκειται για μια αδυναμία της ενιαίας αγοράς μας την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποφασιστικά! Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια απλή λύση – μια διαταγή διατήρησης λογαριασμού η οποία θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη – ώστε τα χρήματα να μην μπορούν να μετακινούνται έως ότου εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου για την εξόφληση ενός χρέους. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι εταιρείες χρειάζονται γρήγορα απαντήσεις. Κάθε ευρώ μετράει, ιδίως μάλιστα για τις μικρές επιχειρήσεις». 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Περίπου 1 εκατομμύριο ΜΜΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω διασυνοριακών οφειλών. Οι διαδικασίες για την είσπραξη οφειλών από οφειλέτες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλης χώρας είναι περίπλοκες, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται το κόστος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Τα προβλήματα που απαντώνται συχνότερα ποικίλλουν από διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες έως το κόστος της πρόσληψης ενός ακόμη δικηγόρου και της μετάφρασης των εγγράφων. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες όταν προσπαθούν να εισπράξουν τα οφειλόμενα από ανέντιμο εμπορευόμενο ή από υπόχρεο καταβολής διατροφής που αθετεί τις υποχρεώσεις του. 

Η νομοθετική πρωτοβουλία που προτείνεται σήμερα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της είσπραξης αυτών των διασυνοριακών οφειλών και παρέχει στους πιστωτές περισσότερη ασφάλεια όσον αφορά την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτόν την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Εγγράφεται στο θεματολόγιο «Δικαιοσύνη για την ανάπτυξη» της Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί ο κοινός χώρος δικαιοσύνης της ΕΕ προς όφελος του εμπορίου και της ανάπτυξης.
Ιστορικό του φακέλου

Ο κανονισμός θα θεσπίσει μια νέα ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού, η οποία θα επέτρεπε στους πιστωτές να εξασφαλίζουν τη διατήρηση οφειλόμενων ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό ενός οφειλέτη. Η διαταγή αυτή μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας στο πλαίσιο διαδικασιών ανάκτησης χρεών δεδομένου ότι δεν θα επιτρέπει στους οφειλέτες να μεταφέρουν ή να αποκρύπτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία καθ’ ον χρόνον απαιτείται για την έκδοση και την εκτέλεση αποφάσεως επί της ουσίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιτυχούς ανάκτησης διασυνοριακών οφειλών.

Η νέα ευρωπαϊκή διαταγή θα παρέχει στους πιστωτές τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη διατήρηση κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό τους ίδιους όρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σημειωτέον μάλιστα ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τα εθνικά συστήματα για τη διατήρηση κεφαλαίων. Η Επιτροπή απλώς προσθέτει μια ευρωπαϊκή διαδικασία την οποία οι πιστωτές θα μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν για την ανάκτηση οφειλών στο εξωτερικό σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η νέα αυτή διαδικασία συνίσταται σε προσωρινά μέτρα προστασίας. Για να μπορέσει να εισπράξει τελικά τα χρήματα του, ο πιστωτής θα πρέπει να επιτύχει την έκδοση τελεσίδικης απόφασης στη συγκεκριμένη υπόθεση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή ακολουθώντας μια από τις απλουστευμένες ευρωπαϊκές διαδικασίες, όπως την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. 

Οι πιστωτές θα έχουν στη διάθεσή τους την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ως εναλλακτική δυνατότητα πέραν των μέσων που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες. Θα είναι συντηρητικού χαρακτήρα, δηλ. απλώς θα δεσμεύει τον λογαριασμό του οφειλέτη αλλά δεν θα επιτρέπει την καταβολή χρημάτων στον πιστωτή. Το μέσο αυτό θα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού θα εκδίδεται με διαδικασία άνευ κλητεύσεως του αντιδίκου (ex parte). Αυτό σημαίνει ότι θα εκδίδεται χωρίς να το γνωρίζει ο οφειλέτης, δηλ. θα μπορεί να λειτουργεί αιφνιδιαστικά. Το μέσο αυτό προβλέπει: κοινούς κανόνες όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης της διαταγής· μια διαταγή γνωστοποίησης σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς· τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα δικαστήρια και τις αρχές των κρατών μελών· και τα ένδικα μέσα τα οποία θα έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης, καθώς και άλλα στοιχεία για την προστασία του εναγομένου.

Ο προτεινόμενος κανονισμός για την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ προκειμένου να εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και με ειδική πλειοψηφία.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Reference IP/11/923 Date 25/07/2011