Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Καταδικαστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις αμοιβές των μεσιτών

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά παροχής μεσιτείας αστικών συμβάσεων, διαπίστωσε με την υπ. αριθ. 518/VI/2011 της 23ης Μαρτίου 2011 απόφασή της, ότι οι Σύλλογοι Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων: α) Αθηνών-Αττικής (Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α.), β) Περιφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Σ.Μ.Α.Σ.Θ.), γ) Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ελλήνων Συμβούλων Διαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας (Σ.Ν.Ε.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) και δ) Νομού Χανίων (ΣΥ.ΜΕ.ΝΟ.Χ.), παραβίασαν το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.703/77 και το άρθρο 101 παρ. 1 της Συνθήκης και Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ανωτέρω Σύλλογοι Μεσιτών είχαν προχωρήσει επί βλάβη των καταναλωτών σε άμεσο ή έμμεσο ορισμό κατώτατων αμοιβών, με το να ορίζουν ρητά στο Καταστατικό ή σε άλλα έγγραφά τους το ποσοστό 2% επί της αξίας του ακινήτου, ως ελάχιστη αμοιβή παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, ή με συστάσεις και οδηγίες προς τα μέλη τους για παγίωση πρακτικής για αξίωση ως κατώτατης μεσιτικής αμοιβής 2% ή και με την απαγόρευση διαφήμισης για λήψη μειωμένης (κάτω του 2%) ή μηδενικής αμοιβής.
Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Επιτροπή, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας διαπίστωσης του κύκλου εργασιών των πολυπληθών μελών τους επέβαλε μικρά σχετικά πρόστιμα, στις εν λόγω ενώσεις και συγκεκριμένα: Αθηνών-Αττικής 15.515,31 ευρώ, Περιφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 13.263,27 ευρώ, Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ελλήνων Συμβούλων Διαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας 165,60 ευρώ και Μεσιτών Νομού Χανίων 792,00 ευρώ.
Επιπλέον, απείλησε τις εν λόγω ενώσεις σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης των σχετικών παραβάσεων, με υψηλά χρηματικά πρόστιμα, και τους υποχρέωσε: 1) να ενημερώσουν με επιστολή τα μέλη τους, ότι δύνανται να ζητούν αμοιβές μικρότερες του 2% επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου καθώς και να καταχωρούν δημοσιεύσεις διαφημίσεων τέτοιου περιεχομένου χωρίς να επισύρονται σε βάρος τους πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις, 2) να αναρτούν την ως άνω ενημερωτική επιστολή στην ιστοσελίδα τους για ένα (1) έτος, καθώς και να τη δημοσιεύσουν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών δύο (2) φορές: α) σε δύο από τις πέντε μεγαλύτερης κυκλοφορίας κατά το μήνα δημοσίευσης της απόφασης κυριακάτικες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και β) δύο πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες εξειδικευμένες στη δημοσίευση κτηματομεσιτικών αγγελιών και 3) να ενημερώσουν την Επιτροπή για τα μέτρα συμμόρφωσής τους εντός πέντε (5) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ίδια υπόθεσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε ομοφώνως τις δεσμεύσεις που πρότεινε και ανέλαβε έναντι της Επιτροπής, η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.), για την παύση της πιθανολογούμενης παράβασης αναφορικά με τον περιορισμό της διαφήμισης παροχής δωρεάν υπηρεσιών και την υποχρέωσε:
i) να συντάξει και να κοινοποιήσει στα μέλη της επίσημο Κώδικα Δεοντολογίας, με την διατύπωση: «Οι αγγελίες διαφημίσεως ακινήτων διαμορφώνονται ελεύθερα, πρέπει δε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το Ονοματεπώνυμο ή τον Τίτλο της εταιρίας του και το αντίστοιχο μη απόρρητο σταθερό τηλέφωνο. Η διαφήμιση παροχής υπηρεσιών είναι καθ’ όλα επιτρεπτή χωρίς περιορισμό ως προς τη διαφημιζόμενη μεσιτική αμοιβή»,
ii) να προσθέσει στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας διάταξη που να αναφέρει ότι: «Η αμοιβή του μεσίτη καθορίζεται ελεύθερα στο πλαίσιο των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ομοσπονδίας η με οποιονδήποτε τρόπο προτροπή, σύσταση ή υπόδειξη ως προς τις μεσιτικές αμοιβές»,
iii) να δημοσιεύσει δύο φορές, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δελτίο τύπου σε δύο (2) από τις πέντε μεγαλύτερης κατά τον μήνα Νοέμβριο μέσης κυκλοφορίας κυριακάτικες και δύο πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες εξειδικευμένες στη δημοσίευση κτηματομεσιτικών αγγελιών με αναφορά στα ότι: «Σε συνέχεια της έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπ’ αριθμ. 518/VI/2011 ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό, ότι δυνάμει και των διατάξεων του νόμου, οι αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας που αφορούν αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες με τον εκάστοτε πελάτη, χωρίς οποιοδήποτε κατώτατο όριο και ότι οι μεσίτες αστικών συμβάσεων είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν διαφήμιση παροχής μεσιτικών υπηρεσιών χωρίς περιορισμό ως προς τη διαφημιζόμενη αμοιβή»,
iv) να κοινοποιήσει επιστολή σε όλα τα μέλη του, στην οποία θα αναφέρεται ότι «Σε συνέχεια της έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπ’ αριθμ. 518/VI/2011 σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει και των διατάξεων του νόμου, οι αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας που αφορούν αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες με τον εκάστοτε πελάτη, χωρίς οποιοδήποτε κατώτατο όριο» και να τα καλεί «να προβούν στις απαραίτητες έγγραφες ενημερώσεις και συστάσεις προς τα μέλη τους»,
v) Nα έχει αναρτημένο τουλάχιστον επί ένα έτος στην ιστοσελίδα του το περιεχόμενο α) του νέου καταστατικού, β) του Κώδικα Δεοντολογίας, γ) του ανωτέρω δελτίου τύπου όσο και της επιστολής, και ,
vi) να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου όπου θα προσκληθούν εκπρόσωποι από όλα τα εγχώρια ΜΜΕ και θα τους γίνει ενημέρωση ως προς κατά τα ανωτέρω i - iv μέτρα συμπεριφοράς.

Αθήνα, 30.6.2011

Πηγή: ΕΠΑΝΤ