Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σε διαβούλευση τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων

Στο πλαίσιο προτεραιοποίησης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 3959/2011 «Περί Ελεύθερου Ανταγωνισµού» (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ιδ΄ περ. αα), η Επιτροπή Ανταγωνισµού, θέτει σε δηµόσια διαβούλευση, το ακόλουθο κείµενο, και καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς και επιχειρήσεις ή και µεµονωµένα πρόσωπα, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.