Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Ανώτατα όρια στις αμοιβές δικηγόρων

Το Δικαστήριο στις 29 Μαρτίου 2011 εξέδωσε απόφαση (υπόθεση C‑565/08 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλίας), σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση τήρησης ανώτατων ορίων όσον αφορά τις αμοιβές των δικηγόρων δε συνιστά εμπόδιο πρόσβασης στην αγορά.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η ύπαρξη διαφοράς στο περιθώριο κέρδους για παροχή νομικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκαταστάσεως.