Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο το μονοπώλιο στην αγορά των διαδικτυακών τυχηρών παιγνίων

Στις Προτάσεις που εξέδωσε στις 31 Μαρτίου 2011 ο Γενικός Εισαγγελέας Yves Bot στην υπόθεση C-347/09, όσον αφορά τα προδικαστικά ερωτήματα αυστριακού δικαστηρίου περί της συμβατότητας του μονοπωλίου τυχηρών παιγνίων με τις κοινοτικές ελευθερίες, πρότεινε ότι «η συμβατότητα ενός μονοπωλίου με το κοινοτικό δίκαιο εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι το μονοπώλιο αυτό έχει ως σκοπό την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας τάξης και των καταναλωτών και από την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από ένα κανονιστικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την επίτευξη των σκοπών αυτών, καθώς και από έναν ενδελεχή έλεγχο εκ μέρους του οικείου κράτους μέλους. Οι απαιτήσεις αυτές προκύπτουν κατά λογική αναγκαιότητα από την οικονομία των ελευθεριών κυκλοφορίας, διότι το μονοπώλιο εκμεταλλεύσεως συνιστά ένα πολύ περιοριστικό μέτρο των ελευθεριών αυτών».


Επαναλαμβάνοντας την πάγια νομολογία του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η παροχή, από επιχειρηματία εγκατεστημένο σε ένα κράτος μέλος, διαδικτυακών τυχηρών παιγνίων σε καταναλωτές που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος συνιστά παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου (56 ΣΛΕΕ), έκρινε ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των τυχηρών παιγνίων μπορεί να περιοριστεί για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή ακόμη από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος (52 ΣΛΕΕ), όπως είναι η πρόληψη της απάτης και η προστασία των καταναλωτών, καθώς τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εξάρτησης στο παιχνίδι και υποβολής σε υπερβολικές δαπάνες, ιδίως μεταξύ των νέων και των ατόμων που έχουν ιδιαίτερη κλίση στο παιχνίδι.

Οι επιβαλλόμενοι, όμως, περιορισμοί μέσω των εθνικών ρυθμίσεων πρέπει να είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας, να έχουν συνοχή και συστηματικότητα, ώστε να μην ξεπερνούν το αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του υπέρτερου στόχου δημοσίου συμφέροντος που υπηρετούν.

Τέλος, έκρινε ότι η επεκτατική πολιτική του μονοπωλίου με την πραγματοποίηση εντατικής διαφήμισης δεν είναι καταρχήν ασυμβίβαστη με το σκοπό της προστασίας των καταναλωτών κατά της υπερβολικής προτροπής για τυχηρά παίγνια, εφόσον η διαφημιστική προβολή είναι αναγκαία για να επαναφέρει τους καταναλωτές στα νόμιμα παιχνίδια, στο βαθμό που τα παράνομα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Δείτε τις Προτάσεις εδώ.