Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Πρόταση του Παρατηρητηρίου προς την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δημοσιεύουμε την από 28.2.2011 επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία προτείνουμε τη συμπερίληψη στις ανακοινώσεις των καταδικαστικών αποφάσεων της Αρχής ρητής μνείας προς τους ιδιώτες - θύματα των αντιανταγωνιστικών πρακτικών ότι έχουν τη δυνατότητα διεκδίκησης αστικών αποζημιώσεων από τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όταν διαπιστώνει την παραβίαση των κοινοτικών αντιμονοπωλιακών κανόνων και επιβάλλει πρόστιμα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, εκδίδει σχετικό δελτίο τύπου στο οποίο συμπεριλαμβάνει την υπόμνηση προς τα θιγόμενα πρόσωπα (ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και καταναλωτές) ότι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων εις βάρος των παρανομουσών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, υπό τον τίτλο «Action for damages» αναφέρεται ότι: «Any person or firm affected by anti-competitive behaviour as described in this case may bring the matter before the courts of the Member States and seek damages. The case law of the Court and Council Regulation 1/2003 both confirm that in cases before national courts, a Commission decision is binding proof that the behaviour took place and was illegal. Even though the Commission has fined the companies concerned, damages may be awarded without these being reduced on account of the Commission fine. The Commission considers that meritorious claims for damages should be aimed at compensating, in a fair way, the victims of an infringement for the harm done».

Η ρητή αυτή μνεία γίνεται με σκοπό τη δημιουργία πνεύματος ανταγωνισμού (competition culture) μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, ενόψει της υιοθέτησης από την Ένωση συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων που θα διευκολύνουν την με ιδιωτική πρωτοβουλία εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων του ανταγωνισμού (private enforcement).

Σεβόμενοι απολύτως το ρόλο της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία στόχο έχει την προστασία του ανταγωνισμού ως θεσμού, δε θα ήταν άτοπο εκ μέρους της Αρχής, στην οποία προΐστασθε, να εισάγει κατά την έκδοση των αποφάσεών της την υπόμνηση προς τους ιδιώτες, που θίγονται από καρτελλικές συμπράξεις και καταχρηστικές συμπεριφορές επιχειρήσεων που διαθέτουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ότι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν αστικές αποζημιώσεις.

Η πάγια συμπερίληψη μιας τέτοιας πρότασης στις αποφάσεις της Επιτροπής σας, θα μπορούσε από τη μια πλευρά να αφυπνίσει τα θύματα των αντιανταγωνιστικών πρακτικών να προστατεύσουν τα ιδιωτικά τους συμφέροντα κι από την άλλη να ενισχύσει την αποτροπή των παράνομων συμπεριφορών.

Η συγκυρία, εξάλλου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς επίκειται η υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο για τη διευκόλυνση των αγωγών αποζημίωσης στον τομέα του ανταγωνισμού.

Με την πεποίθηση ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού απαιτείται η εγρήγορση τόσο των δημόσιων φορέων όσο και των ιδιωτών, ευελπιστώ ότι η παρούσα πρόταση θα λάβει της δέουσας προσοχής από εσάς.

Με τιμή,

Δημήτριος Α. Τεμπέρης

Δικηγόρος